”Să ne oferim talentul în crearea de oportunităţi pentru tineri şi în îmbunătăţirea condiţiilor de trai în comunitatea noastră”

convocare sedinta consiliu luna octombrie - 16.10.2016

R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA
GENERAL BERTHELOT
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 65 / 2016
*====================*
privind convocarea în şedinţă ordinara a Consiliului local al comunei General Berthelot, pentru data de 21 octombrie 2016, orele 11,00

Primarul comunei General Berthelot, judeţul Hunedoara.

Avand în vedere referatul înregistrat sub nr. 2220/12.10.2016, întocmit de către d-l Groșan Antoniu - secretarul comunei, din care reiese necesitatea convocării Consiliului local al comunei în ședință ordinară pentru data de 21 octombrie 2016, ora 11,00;
In temeiul dispoziţiilor art. 39 şi ale art.68 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;

D I S P U N E :

Art.1. Convocă Consiliul local al comunei General Berthelot în şedinţă
ordinară, pentru data de 21 octombrie 2016, orele 11,00, în sala de şedinţe a Consiliului local al comunei General Berthelot, cu următoarea ordine de zi:
- proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei,
a statului de funcții și aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei General Bertelot pentru anul 2017;
- proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii imobilului –
spațiu comercial (de la pod) din General Berthelot;
- proiect de hotărâre privind revocarea unor hotărâri ale
Consiliului local al comunei General Berthelot;
- proiect de hotărâre privind însușirea documentației topo –
cadastrale privind dezmembrarea imobilului situat in comuna General Berthelot înscris în CF nr.60402;
- proiect de hotărâre privind însușirea documentației topo –
cadastrale privind dezmembrarea imobilului situat in comuna General Berthelot înscris în CF nr.60035;
- proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei
General Berthelot pe anul 2016;
- proiect de hotărâre privind stabilirea pretului de vanzare al
masei lemnoase;
- proiect de hotărâre privind modificare a DOCUMENTULUI DE
POZIŢIE(DP);
Art.2. Prezenta dispoziție se poate contesta de cei interesați în
termenul și în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004, contenciosul administrativ, cu modificările și completarile ulterioare, la Tribunalul Hunedoara.
Art.3. Prezenta se comunică prin grija secretarului, Instituţiei Pre-
fectului Judeţului Hunedoara, consilierilor locali şi se afişează pe siteul primăriei la adresa www.primariaberthelot.ro , la sediul primăriei şi în locurile publice.

General Berthelot la 14 octombrie 2016

P R I M A R,

………………………….……
Huzoni Marina